Hankintatoimien onnistuminen korona-aikana

Miten Kaskipuu on pärjännyt hankintatoimessa korona-aikana ja mitkä ovat olleet onnistumisen edellytykset?

Globaali teollisuus ja toimitusketjut ovat olleet kuluneen vuoden aikana suurien murrosten keskellä ja vuoden 2020 kevään aikana, korona epidemian alkaessa, elettiin monessa suhteessa suurta epävarmuuden aikaa. Tuolloin teollisuudessa varauduttiin vastaanottamaan pandemian mukanaan tuomat vaikutukset, kuka milläkin tavalla. Kapasiteetteja laskettiin kauttaaltaan ja jopa kokonaisia tuotantolaitoksia ajettiin alas odottamaan parempia aikoja. Kuitenkin hyvin nopeasti oli selvää, että liikkumiseen liittyvät rajoitukset ja keskuspankkien elvytystoimet saivat aikaan sen, että muun muassa korjausrakentamiseen kertynyttä korjausvelkaa alkoi purkaantumaan hyvin nopealla tahdilla. Teollisuuden rattaat jatkoivat pyörimistään, jopa kiihtyvällä vauhdilla ja useilla eri aloilla keväinen äkkijarrutus alkoi heijastelemaan materiaalien saatavuuteen liittyvinä haasteina.

Haasteena raaka-ainepula

Luonnollisesti maailmanlaajuisessa kysynnän ja tarjonnan välisessä pelikentässä on myös suomalainen teollisuus ja Kaskipuu siinä muiden mukana. Ikkuna- ja ulko-oviremonttien kysyntä on pysynyt koko korona-ajan hyvällä tasolla ja sitä kautta raaka-aine- ja komponenttihankintaa on päästy toteuttamaan likimain normaalilla tasolla. Kuten medioissa on yleisesti uutisoitu, on useilla aloilla kärsitty raaka-aineisiin ja komponentteihin liittyvistä vajeista ja kuten arvata saattaa, ovat ne koetelleet myös kotimaista teollisuutta.

Yhteistyön merkitys kumppanuudessa

Kuinka Kaskipuu on tässä tilanteessa pärjännyt ja miten hankintatoimen haasteisiin on varauduttu? Jo hyvin aikaisessa vaiheessa oli selvää, että keskustelua ja yhteistyötä on syvennettävä toimittajakumppaneiden kanssa. Tällöin tulevista materiaalitarpeista pystyttiin viestimään mahdollisimman hyvissä ajoin ja vastavuoroisesti toimittajakumppanit pystyivät viestimään, mikäli näköpiirissä oli havaittavissa haasteita. Voidaan sanoa, että reaktiivista toimintatapaa oli kyettävä muuttamaan enemmän ennakoivaan ja proaktiivisempaan toimintatapaan. Myös ajankohtaisten kuulumisten vaihtaminen ja markkinatietoisuuden lisääminen molempiin suuntiin on tuonut rauhaa niin toimittajakumppanin, kuin myös asiakkaan tekemiseen. Kysynnän ennustaminen on aina ollut yksi menestymisen avain, mutta nyt aikahorisonttia oli kyettävä kasvattamaan ja lisäksi ennakoinnin tarkkuutta arvioimaan entistä paremmin.

Kaskipuu Oy Viitasaaren tehdas

Viestintä toimenpiteiden keskiössä

Syventyneiden toimittajasuhteiden lisäksi menestymisen keskiössä on ollut myös yrityksen sisäisen viestinnän edistäminen ja kehittäminen. Niin hankintatoimen sisäisessä viestinnässä, kuin myös keskeisten sidosryhmien osalta tulevia tarpeita on selvitetty hyvissä ajoin etukäteen, jolloin toimitusketjuihin on saatu kaivattuja lisäpäiviä ja viikkoja hankinnan varautumistarpeisiin. Tämä toimenpide on ollut hyvin kriittinen tekijä, jotta asiakkaidemme tarpeisiin on voitu vastata optimaalisella tavalla. Lisäksi sisäisten sidosryhmien tapauksessa vallitseva tilanne on pakottanut organisaatiota luomaan ketteriä ja joustavuutta vaativia toimintamalleja, jotta toimitusketju on pystytty pitämään tehokkaana ja samaan aikaan loppuasiakasta parhaiten palvelevana kokonaisuutena.

Yksi hyvin merkittävä tekijä hankintatoimen kannalta on ollut onnistunut ja aktiivinen tuotekehitys. Kaskipuulla on viime aikoina panostettu merkittävästi tuotekehitykseen, millä on samalla voitu vahvasti vaikuttaa myös hankintatoimen onnistumisen edellytyksiin asiakaslaadusta tinkimättä. Materiaali- ja komponenttivalintaan on voitu vaikuttaa myös siitä näkökulmasta, että saatavuuden kannalta saamme varmistettua tehokkaimmat mahdolliset toimitusketjut.

Kokonaisuutena voidaan sanoa, että vaikka korona-aikana hankintatoimeen on kohdistunut lukuisa määrä haasteita, löytyy asiasta myös hopeareunus. Kyseisten haasteiden ansiosta viestintä niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa on ottanut suuren harppauksen eteenpäin ja hankintatoimen suhteet niin sisäisiin, kuin myös ulkoisiin sidosryhmiin ovat tiivistyneet entistä syvemmälle tasolle. Lisäksi toimitusketjuista on paljastunut riskinhallinnan näkökulmasta runsaasti kehityskohteita, joita voidaan jatkossa yhä tehokkaammin parantaa. Ennakoivalla otteella Kaskipuu on pystynyt toteuttamaan asiakaslupaustaan vähintäänkin yhtä korkealla tasolla kuin yleensä, tunnetusta Kaskilaadusta tinkimättä. Sen asian eteen myös hankintatoimessa tehdään kovasti töitä myös jatkossa; koronan kanssa tai mieluummin ilman.

 

Artikkelin kirjoittaja:
Hankintapäällikkö Jussi Korhonen

Takaisin